Kanojo no Sugao wa Koumon Mania
Daemon
Artista:Ginto
Autor:Ginto
Categoria:Doujinshi
Série Original:Original
Tradutor:Daemon, Milkshake