DRAGON NIGHT
Daemon
Artista:Yukimitsu
Autor:Yukimitsu
Categoria:Doujinshi
Série Original:Dragon Ball Z
Tradutor:Mkof